ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Algemene regels

1.1   One the One Dans & Event Complex valt onder Stichting Rugged Solutions en is gevestigd te Klokgebouw 52, 5617 AB in Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17277457.

1.2   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten, overeenkomsten werkzaamheden en/of inspanningen verrichtingen van Stichting Rugged Solutions.

1.3   Stichting Rugged Solutions heeft het recht om zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool en lesgeef locaties te weigeren en/of het lidmaatschap te beëindigen.

1.4   Stichting Rugged Solutions heeft het recht om diegene die zich schuldig maken aan wangedrag, de huisregels niet naleven of de naam van On the One in diskrediet brengen de toegang te weigeren. Onder wangedrag wordt onder andere verstaan, extreme of uitdagende kleding, onfatsoenlijk taalgebruik, agressief taalgebruik, discriminatie, vervuilen van de accommodatie en of omgeving. Leden dienen zich correct te gedragen tegenover personeel en andere leden in de dansschool. De bezoekers dienen de aanwijzingen die gegeven worden door de dansschoolhouder of door de daartoe bevoegde persoon op te volgen(docent).

1.5   Stichting Rugged Solutions behoudt zich het recht voor bij overtreding van het bovenstaande, het lid sancties op te leggen of eenzijdig te royeren, zonder enig recht op restitutie van reeds betaald abonnementsgelden.

 

Artikel 2: Inschrijvingen

2.1   Om lid te worden bij On The One moet er een inschrijfformulier volledig ingevuld en verzonden worden via de website (www.ontheone.nl). Uw inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.2   Het lidmaatschap gaat in op de datum die op het inschrijfformulier door het lid is ingevuld. Het inschrijfgeld bedraagt €10,- en is bij inschrijving verschuldigd. Stichting Rugged Solutions is gerechtigd de aangeleverde gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met leden.

2.3   Als het maximum aantal leden is bereikt, wordt het aspirant-lid op de wachtlijst geplaatst. Het aspirant-lid krijgt bericht van Stichting Rugged Solutions zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen.

2.4   Personen jonger dan 18 jaar dienen altijd toestemming te vragen aan hun ouders. Het inschrijfformulier moet dan ook ten alle tijden door de ouders worden ondertekend.

2.5   Bij inschrijving ontvangt het nieuwe lid bij aanvang van de eerste les een ledenpas. Het lid dient ten alle tijden het pasje mee te nemen wanneer er een les wordt afgenomen bij On the One. Bij verlies van de ledenpas dient het lid tegen betaling van €10,- een nieuwe pas aan te schaffen.

 

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

3.1   Een lidmaatschap bij On The One kan op elk gewenst moment ingaan en is altijd voor de duur van minimaal een maand. Bij betaling per jaar is de duur minimaal een jaar. Een overeenkomst tussen Stichting Rugged Solutions en een particulier wordt na ommekomst van de termijn automatisch verlengd met dezelfde termijn. Voor alle abonnementen geldt een opzegtermijn van één maand.

3.2   De betalingen voor de contributie worden altijd vooruit gedaan. In de eerste week van de nieuwe maand wordt het lidmaatschap van die maand afgeschreven. Betalingen dienen te geschieden via automatische incasso. Indien bij inschrijving wordt aangegeven anders dan via automatische incasso te betalen (pin of contant) wordt een toeslag van €5,- administratiekosten in rekening gebracht.

3.3   Indien u gekozen heeft voor betaling per automatische incasso geeft u toestemming aan Stichting Rugged Solutions om een doorlopende incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens de contributie van On the One en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Rugged Solutions. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

3.4   Bij betaling per jaar wordt een korting van €30,- doorberekend op het contributiebedrag.

3.5   Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt de incasso na een week nogmaals aangeboden en krijgt het lid maximaal twee weken vanaf de dagtekening van de eerste betalingsherinnering de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle hiermee gemoeide kosten zijn voor rekening van het On The One lid met een minimum van €50,-.

3.6   Als niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Kan het On The One lid toegang tot de les worden geweigerd. Stichting Rugged Solutions is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de overeenkomst te ontbinden.

3.7   Als u het niet eens bent met een afschrijving, zoals bijvoorbeeld bij een incorrect bedrag dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

3.8   Stichting Rugged Solutions behoudt zich het recht om tarieven te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. BTW percentage verhoging of verlaging) worden onmiddellijk doorgevoerd.

3.9   Indien het lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het gekozen abonnement biedt, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

3.10  Beëindiging van een lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren via de website (www.ontheone.nl) minimaal één maand van te voren met minimaal vermelding van de naam en geboortedatum van het lid. U ontvangt hierbij een bewijs van uitschrijving.

 

Artikel 4: Lestijden

4.1 On The One behoudt zich het recht voor om de lestijden te wijzigen. Tenminste één maand voor een tijdswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Indien door wijziging van de lestijd het On The One lid niet meer kan deelnemen aan de les, mag deze het abonnement direct beëindigen.

4.2 On The One houdt de basisschoolvakanties aan en is gebaseerd op 40 weken per jaar. Alle lesdata staan op de website.

 

Artikel 5: Open Training

5.1 Een lid met het Open Training abonnement heeft onbeperkte toegang tot de open trainingen.

 

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid

6.1 Het volgen van een programma of van lesonderdelen en/of –activiteiten van welke aard ook, bij On The One, is geheel voor eigen risico van het lid.

6.2 Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart een lid dat hij/zij geen medische beperkingen heeft zoals hart, -long en vaatziektes. Is dit wel het geval dan moet dit worden vermeld op het inschrijfformulier en worden besproken met de docent of het management van Stichting Rugged Solutions.

6.3 Eventuele blessures dienen voor de les bekend te worden gemaakt aan de docent.

6.4 Stichting Rugged Solutions, de docent en overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.

6.5 Stichting Rugged Solutions, de docent en overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.

 

7. Privacyreglement

7.1 Voor het verwerken van uw persoonsgegevens bij Stichting Rugged Solutions dient u toestemming te geven. Dit kan via een inschrijfformulier.

7.2 Stichting Rugged Solutions verwerkt de volgende persoonsgegevens van leden:

– NAW-gegevens

– Geslacht

– geboortedatum

– telefoonnummer

– Email-adres

– rekeningnummer en daartoe behorende gegevens

7.3 De gegevens worden verwerkt in een databank,Virtuagym, om bij te houden hoeveel leden we hebben en in welke les ze zitten. De bankgegevens worden verwerkt in een incassosysteem om de maandelijkse abonnementskosten te kunnen afschrijven.

De persoonsgegevens worden met niemand anders (geen andere personen/organisaties) gedeeld behoudens werknemers Stichting Rugged Solutions. Leden worden via de mail op de hoogte gehouden van belangrijke lesinformatie, nieuwe lessen, persberichten en andere aan de dansschool gelieerde informatie.

7.4 Elk lid heeft recht op inzage van zijn gegevens, recht op correctie van die gegevens en het recht van verwijdering van de persoonsgegevens. Wilt u hier gebruik van maken? Neem dan contact met ons op via info@ontheone.nl

7.5  Na uitschrijving van het lidmaatschap worden persoonsgegevens maximaal 10 jaar in een archief bewaard.

In een databank worden gegevens als naam, telefoonnummer en mailadres bewaard. Het telefoonnummer wordt 1 jaar na uitschrijven verwijderd. Het mailadres wordt incidenteel gebruikt bij het versturen van nieuwe lesinformatie.

Verwijdering van deze gegevens is gemakkelijk, dit kan via een reply op een mail of een nieuw mailtje te sturen naar info@ontheone.nl

7.6 Indien u niet akkoord gaat zullen wij u geen mailtjes versturen en uw gegevens alleen gebruiken voor het incassosysteem (bij actieve leden).

 

Artikel 8: Slotbepalingen

8.1 Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Stichting Rugged Solutions aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Stichting Rugged Solutions is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van art. 2a van deze algemene voorwaarden wordt verlengd.